Infolinie czynne:
pon-nd 8:00 - 20:00
genetyka
+48 602 424 647
pon-pt 8:00 - 16:00
toksykologia
+48 882 467 710

Regulamin działalności serwisu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem serwisu www.www.twojdna.pl (dalej Serwis) oraz administratorem danych osobowych, jest UMK w Toruniu Collegium Medicum
  w Bydgoszczy, Katedra Medycyny Sądowej, ul M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, NIP: 879-01-77-291 (dalej Administrator).
 2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna (dalej Użytkownik).
 3. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) między innymi określa zasady:

a) świadczenia, przez Administratora, usług drogą elektroniczną, oraz stanowi Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

b) dokonywania, przez Administratora, sprzedaży na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

c) przetwarzania przez Administratora, danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

 1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2. W zakresie zawarcia i wykonywania usługi strony uznają za wiążące oświadczenia woli i ustalenia dokonane z wykorzystaniem środków komunikacji telefonicznej, elektronicznej oraz systemu zakupu usług www.twojdna.pl.

§ 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:

a) dokonanie za pośrednictwem Serwisu zakupu usług w postaci badań
na zasadach określonych w § 3 Regulaminu; (dalej Badanie)

b) zadawanie pytań dotyczących badań i testów DNA przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych na stronach Serwisu oraz anonimowego czatu.

§ 3. Sprzedaż na odległość

 1. Administrator prowadzi sprzedaż usług. Cena usługi podana jest w walucie polskiej (PLN) w kwocie brutto (przy uwzględnieniu obowiązującej stawki VAT). Administrator jest uprawniony do zmiany ceny usługi, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień już złożonych oraz będących w trakcie składania.
 2. Serwis www.www.twojdna.pl przyjmuje zamówienia na Badania (dalej Zlecenie) za pośrednictwem:

1) serwisu www.www.twojdna.pl (Serwis) w tym przy wykorzystaniu:

a) formularza umożliwiającego dokonanie zakupu on-line,
b) czatu z konsultantem;

c) maila wysłanego na adres: kontakt@www.twojdna.pl;

2) telefonicznie pod numerami: (+48) 52 585 35 52, (+48) 602 424 647
3) pocztą na adres: Katedra Medycyny Sądowej CM UMK,
ul. M. Skłodowskiej –Curie 9, 85–094 Bydgoszcz.

 1. Warunkiem przyjęcia Zamówienia przez Administratora jest:

1) podanie przez osobę składającą Zlecenie (dalej zleceniodawca) wymaganych danych:

a) imienia i nazwiska,

b) danych do kontaktu: numer telefonu/ adres email;

c) danych adresowych, na które mają być wyniki badań (dalej Sprawozdanie)

d) danych adresowych do wystawienia faktury.

2) w przypadku zlecania Badania genetycznego z użyciem zestawów pobraniowych proponowanych przez Serwis wybranie przez zleceniodawcę, jednego z poniższych sposobów dostawy zestawu:

a) Poczta Polska – wysyłka na adres zleceniodawcy lub inny wskazany w formularzu
b) Poczta Polska – Poste Restante – wysyłka na wskazany adres urzędu pocztowego.

3) wybranie przez sposobu dostarczenia wyników przeprowadzonych badań (Sprawozdanie)

a) odbiór osobisty

b) przesyłka polecona priorytetowa (Poczta Polska) na wskazany adres

c) wysyłka drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail

d) informacja telefoniczna

4) wybranie przez zleceniodawcę jednej z poniższych form płatności:

a) płatność w siedzibie Serwisu – gotówka,

b) przelew na rachunek bankowy Administratora;

c) płatność on-line za pomocą systemu UPay.pl

5) zaakceptowanie przez zleceniodawcę ceny realizacji Zlecenia,

6) otrzymanie przez Administratora wpłaty.

 1. Po otrzymaniu Zlecenia, Administrator prześle potwierdzenie jego założenia w postaci email lub SMS, w którym podane będą odpowiednie informacje dotyczące płatności.
 1. Po złożeniu Zlecenia zleceniodawca ma prawo:

1) wycofać Zlecenie — w każdym czasie, pod warunkiem zwrócenia ewentualnego zestawu pobraniowego (nierozpakowanego, nadającego się do dalszej dystrybucji) wysyłając informację na adres: kontakt@www.twojdna.pl lub telefonicznie.
2) dokonać modyfikacji Zlecenia — wyłącznie za zgodą Administratora.

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy zleceniodawcę popełnione przy składaniu Zlecenia, a w szczególności za błędy w adresie dostawy i / lub danych kontaktowych.
 2. Czas realizacji Zlecenia zależy od wybranej Usługi oraz formy dostawy ewentualnego zestawu pobraniowego
 3. Do każdego Sprawozdania z badań dołączany jest dokument sprzedaży (faktura);
 4. Jeżeli po otrzymaniu Zestawu zleceniodawca stwierdzi, iż został on uszkodzony i / lub zdekompletowany, powinien o tym niezwłocznie powiadomić Administratora wysyłając email na adres: kontakt@www.twojdna.pl oraz odsyłając Zestaw na adres: Katedra Medycyny Sądowej CM UMK, ul. M. Skłodowskiej –Curie 9, 85–094 Bydgoszcz, Wadliwy Zestaw zostanie niezwłocznie wymieniony na nowy.
 5. Zleceniodawca ma bezterminowo prawo do odstąpienia od zlecenia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, pod warunkiem zwrócenia ewentualnego nierozpakowanego i nieuszkodzonego zestawu.
 6. W przypadku gdy oryginalnie zamknięty zestaw do pobrania wymazu został po dostarczeniu otwarty, zgodnie z art. 38 pkt. 5) ustawy o prawach konsumenta, zleceniodawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 7. Odstępując od zlecenia zleceniodawca zobowiązany jest odesłać ewentualny Zestaw na swój koszt listem poleconym na adres Katedra Medycyny Sądowej CM UMK, ul. M. Skłodowskiej–Curie 9, 85–094 Bydgoszcz.
 8. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od zlecenia Administrator:
 1. niezwłocznie potwierdzi zleceniodawcy jego otrzymanie;
 2. nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania oraz ewentualnego otrzymania Zestawu zwróci zleceniodawcy wpłacone należności za wykonanie Zlecenia.
 1. Zwrot środków nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył zleceniodawca, chyba że zleceniodawca na oświadczeniu poda numer rachunku bankowego na który zwrot powinien być dokonany.

§ 4. Dane osobowe

 1. Korzystanie z informacji udostępnionych na łamach Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne wyłącznie w przypadku:

1) dokonywania przez Użytkownika Zlecenia Usługi;
2) zadawania przez Użytkownika pytań.

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, na podstawie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy o ochronie danych osobowych, w celu realizacji złożonego zlecenia i przetwarzanych na podstawie art. 23 ustęp 1. punkt 2) ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić do Administratora na adres Katedra Medycyny Sądowej CM UMK, ul. M. Skłodowskiej–Curie 9, 85–094 Bydgoszcz lub wysłać wiadomość email na adres: kontakt@www.twojdna.pl.
 2. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych podanych przez Użytkowników innym osobom lub instytucjom,

§ 5. Własność intelektualna

 1. Serwis oraz materiały w nim zamieszczone, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa,
  w szczególności w:

1) ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. z późn. zm.);
2) ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm.);
3) ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211. z późn. zm.).

 1. Poprzez korzystanie z Serwisu oraz materiałów w nim zamieszczonych Użytkownicy nie nabywają do nich żadnych praw
 2. Bez uprzedniej zgody Administratora Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz materiałów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku

§ 6. Zakres odpowiedzialności Administratora

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

1) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

2) informacje pobrane z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;

3) niezależne i niezawinione błędy w działaniu Serwisu;

4) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi przez Administratora, w szczególności spowodowane siłą wyższą;

5) za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

§ 8. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@www.twojdna.pl lub tradycyjną na adres: Katedra Medycyny Sądowej CM UMK, ul. M. Skłodowskiej–Curie 9, 85–094 Bydgoszcz.
 3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego § 8.3 Regulaminu, jednak o nie więcej niż 14 dni, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień — czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.